วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 9 ก.พ. 62 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมงานผู้ไทโลก “ ไขประตูเล้า เว้าภูไท ไปกินดอง ” ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท (บ้านคำเดือย) ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ชุมชนตามโครงการแกนนำเยาวชนฯ ของ ศธภ.13