วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 8 ก.พ. 62  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ได้จัดประชุมการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะทำงานของ ศธภ.13 , ศธจ.อุบลฯ , วิศวกรผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างงาน จำนวน 2 ราย คือ หจก.ช่อฟ้าบิสซิเนส และ บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จำกัด มีนายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธาน