วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากร นางสุพัตรา สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 2” ณ ห้องพุทธรักษา อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา วัดไร่ของ นครปฐมโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 รวม 3 วัน มีผู้เข้าร่วมการพัฒนาเป็นกลุ่มเป้าหมายจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวม 102 คน