วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 12มีนาคม 2562 เวลา08.30น.สำนักงานศึกษาธิการภาค13 มอบหมายให้นายประดิษฐ์. บุญมาศ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 เข้าร่วมประชุมโครงการประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ สำหรับรถราชการ 100% จัดโดย คปภ. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุมฯ