วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันพุธที่  13  มีนาคม 2562 เวลา  09.00 น.  นายสมเดช ดอกดวง  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี (กศจ) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม  และมี นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ์ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้