วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษา  เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดยโสธร  (กศจ)ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม  และมีนายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้