วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เวลา 09.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านโพง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2  โดยมีคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ร่วมตรวจราชการ. โดยมีนายบุญสนอง. พลมาตย์  รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รักษาการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ร่วมตรวจราชการ. และมี นายวรรณสิทธิ์. คำเพราะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  นายสุรศักดิ์. กากแก้ว.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง. และคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง.กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ตลอดจนให้ข้อมูลการตรวจราชการ และเยี่ยมชมนิทรรศการการศึกษาที่นำเสนอในครั้งนี้