วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เวลา 08.30 น.  ณ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ. ต.ละลม อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีคณะจากกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ดร.อุดมศักดิ์เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  คณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจราชการในครั้งนี่ โดยมี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1-4  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28  และนางรัตนา รุ้งแก้ว.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ ตลอดจนคณะผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการการศึกษาที่นำเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย