วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์  ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPS-Innovation : BPSI) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาบรรยายเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) และทีมวิทยากร สนย.สป. มาบรรยายเกี่ยวกับระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPSI)