วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล วุฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ นำโดยว่าที่ ร.ท.สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ จัดโครงการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสีมาธานีแกรนด์บอลลูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวน ๓๕๐ คน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปขับเคลื่อนเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการศึกษาตามภารกิจที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องจุดเน้นเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

 

reo14-14mars19-00
 reo13-14mars19-01