วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 เมษายน 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธี

ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี 

 

2562 04 09.1

 

2562 04 09.2

 

2562 04 09.3

 

2562 04 09.4

 

2562 04 09.5

 

2562 04 09.6

 

2562 04 09.7

 

2562 04 09.8

 

2562 04 09.9