วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo6 10042562 01ศึกษาธิการภาค 6 ได้มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และ นางสาวสุวรรณา รักเหย้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนการศึกษาและทบทวนการจัดทำ Blue Print ด้านการศึกษา ของเทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต