วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันนี้ (10 เมษายน 2562) ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 และคณะ ร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายการุณ สกุลประดิษฐ์) กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กล่าวอำนวยพรให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้