วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

page

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานโครงการ Coaching Teams การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา ประกอบด้วยนางจิณท์จุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายสุขุม เรืองเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวอาจารี สวนปลิก นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 17 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ Coaching Teams การดำเนินโครงการTeams For Education เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก