วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดอุดรธานี ณ ลานศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย จินดาหลวง) เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2562 05 04.1

 

2562 05 04.2

 

2562 05 04.3

 

2562 05 04.4