วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ    โดยมี นายวีระศักดิ์    วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานการประชุม และมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้