วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสัตบงกช  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางวัชกาญจน์ คงพูลศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นายตั้ง กสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร  ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ประมาณ 40 คน เข้าร่วมประชุมด้วย