วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews6-5-62 ลงนาม

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

ลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารริมน้ำ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news6-5-62 ลงนาม

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/reo2pte/photos/?tab=album&album_id=2305835766126581