วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตร “การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ระหว่างวันที่  9-10 พฤษภาคม 256 ณ โรงแรมชลจันทร์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และ   ดร.สมบูรณ์  แซ่เจ็ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในครั้งนี้