วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.00 น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร ศึกษาธิการภาค 8  และคณะ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร