วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo6 13052562ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2562 นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์การศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณ รักเหย้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางกานดา ศรีวะปะ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกจังหวัด ณ ห้องประชุมทับทิม 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ