วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo6 14052562วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล รักษาการในตำแหน่งศ...ึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร" ครั้งที่ 8/2562 โดยกำหนดให้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ การประสานงานการทำงานร่วมกัน และปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้ว่าราชารจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ โรงแรมดาราภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต