วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมโครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร