สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเดอะพีค โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ สามารถดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จังหวัดละ ๕ คน และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน

 

รูปภาพเพิ่มเติม...