วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้ นายเชิดชาย ยอดน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสพม.18 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญคือ 1) การพัฒนาเด็กปฐมวัย : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) 2) การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ 3) การบริหารจัดการขยะของหน่วยงาน โดยมี นางอุไร ร่มโพธิหยก เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายปัญญา แก้วกียูร นางอรทัย มูลคำ นางสาววิภา โอสถารมย์ นายสมพร ฉั่วสกุล โดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล และนางสาววันรวี จุลเสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ห้องประชุมกัญฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8