วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก และคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ซี่งจัดโดย กลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี