วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางสิริกุล สินธุบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้