วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร(กศจ.)ครั้งที่5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานกรรมการการประชุมและมีนายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเป็นกรรมการและเลขานุการครั้งนี้