วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 17 ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการประกวด โรงเรียนปลอดขยะ (Zero wast school )   และชุมชนปลอดขยะ  (Zero wast)  ระดับภาค  ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ (พิษณุโลก)   ระหว่างวันที่  27 - 30  พฤษภาคม  2562   ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก