วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

คณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค  17   ให้เข้าร่วมงาน ชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ลูกเสือจิตอาสาสามัคคี รวมใจทำดี เทิดไท้องค์ราชัน" (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่1 - 5 มิถุนายน 2562 ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่