วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ดำเนินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค โดย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดฯ ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยมีกองลูกเสือและเนตรนารีที่ชนะเลิศระดับจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เข้าประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคไปประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทร. 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.