วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นางวีรดา ชุลีกราน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 นำคณะข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โอกาสนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

 

---------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.