วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมคืนวัฒนธรรม ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงวัฒนธรรมจากหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน และจากลูกเสือทั้ง 2 ประเทศ

2562 06 09.1

 

 

2562 06 09.2

 

2562 06 09.3

 

2562 06 09.4

 

2562 06 09.5

 

2562 06 09.6

 

2562 06 09.7

 

2562 06 09.8

 

เพิ่มเติม>>