วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางอัจฉรียา  ชุมนุม  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 14  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมเมาน์เทนบีช  พัทยา  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีนายชอุ่ม  กรไกร  ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้