วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ และคณะนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูล ุพร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมชีววิถีพอเพียงของชุมชน