วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ และคณะนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน