วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 

นายนุสร จำปาวัลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ห้องบริรักษ์ 1 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวนประมาณ 200 คน