วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร โดยมีนายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และคณะนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูล ุพร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน