วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดยโสธร โดยมีนายพิบูล  ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง และคณะนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูล ุพร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน