วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางโสภิษฐ์  แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวนิชานันท์  ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค 1-18 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 10 โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ตำบลสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางรักขณา  ตัณฑวุฒโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้