วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17    เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)" ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 13 - 14   มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหรรษนันท์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  และเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จำนวน 60 คน

รูปภาพเพิ่มเติม...