วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะเข้าร่วมประชุมการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน การศึกษา นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิปปานนท์ เกตุทัศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) การศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระดับภาค เพื่อศึกษาแนวโน้มผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับภาค เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการตัดสินใจของผู้เรียนที่เรียนต่อด้านอาชีวศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา