วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  

นางสาวพัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.3 ออกกำกับติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

และวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

 

--------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.