วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 IMG 1674IMG 1692

 

IMG 1678

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นต่อไป