วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo6 26062562วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเพื่อรองรับอาชีพที่มีรายได้สูงและตอบสนองการพัฒนาเมือง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 25 คน