กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชที่ 17 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.พิธาน พื้นทอง) เป็นประธานในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17

 

รูปภาพเพิ่มเติม...