วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) เวลา 09.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 8 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกัญฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ นายสมพงษ์ เรียมริมมะดัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและระยอง การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค และรายงานความก้าวหน้าของการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศระดับภาค ซึ่งจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบระบบ Multiplatform Integration with Cloud Service (Web Service) + Enterprise Service BUS + BI for Dynamic Presentation Report เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล ที่สามารถนำข้อมูลไปประกอบวางแผน ตัดสินใจและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ได้