วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

DSC 0689DSC 0465

DSC 0545DSC 0608

DSC 0523DSC 0634

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 และนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ร่วมกันตอนรับคณะกรรมการติดตามเชิงบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค นำคณะโดย นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสัสุรี โอรามหลง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ได้นำเสนอ พร้อมทั้งฉายวีดิทัศน์ผลการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยผู้แทนของคณะกรรมการติดตามฯ ได้ร่วมกันรับฟัง แลกเปลี่ยน และให้ข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาค และจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป