วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสุรินทร์  แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการศึกษาธิการภาค 17 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ ในเขตตรวจราชการที่ 17 โดยกำหนดการลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก ตามลำดับ

 

รูปภาพเพิ่มเติม...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562