วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


แนวทาง การลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ