แนวทาง การลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์ จากขยะมูลฝอย
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ